1 edycja 2009
23.05.2009 Warszawa, Podzamcze

Mistrzostwa Polski BMX
07-08.03.2009 Białystok, Skatepark Garaż
1 edycja 2008
24.05.2008 Warszawa, Podzamcze

2 edycja 2008
31.05.2008 Poznań, Łęgi Dębińskie

3 edycja 2008
13-14.09.2008 Białystok, Skatepark Garaż

4 edycja 2008
22.11.2008 Łódź, Skatepark Alternatywa

29.09.2007
Maxxx'ymalny Extreme Hyde Park - Warszawa

09.09.2007
Extreme Hyde Park - Ursus

01.06.2007
Dzień dziecka - Grodzisk Mazowiecki

26.05.2007
Juwenalia - Warszawa

20.05.2006
Juwenalia - Warszawa

REGULAMIN PUCHARU POLSKI FREESTYLE BMX&MTB - EXTREME HYDE PARK


1. Cel imprezy

Popularyzacja freestylowej jazdy na rowerze jako dyscypliny sportu Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia Promowanie budowy skateparków Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach

2. Terminy zawodów

1 edycja, Warszawa - 23.05.2009
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w tym samym dniu po zakończeniu zawodów.

3. Przedmiot Zawodów

Przedmiotem Zawodów jest wykonanie przejazdów na terenie skateparku, z wykorzystaniem jego elementów, w określonym czasie, ustalonym przez komisję sędziowską w dniu Zawodów.

4. Kategorie i konkurencje

Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach BMX - rowery o kołach 20” z podziałem na kategorie Pro i Amator oraz MTB - rowery o kołach 24” i 26”.
Przez zawodnika Pro, rozumie się zawodników, którzy posiadają sponsora lub brali udział w innych zawodach w kategorii Pro. Kategoria Amator to kategoria dla początkujących zawodników bez sponsorów. następna >> 5. Ocena

Przejazdy będą oceniane przez niezależną komisję sędziowską w składzie 3 osobowym, wskazanym przez Organizatora. Z rundy eliminacyjnej zostaną wyłonieni zawodnicy, którzy wystartują w rundzie finałowej.

6. Zgłoszenie udziału w Zawodach:

Warunkiem wzięcia udziału w Zawodach jest zapoznanie się z regulaminem, oraz czytelne i prawidłowe wypełnienie karty zgłoszeniowej w dniu imprezy.

Do zawodów zostaną dopuszczone osoby posiadające sprawny rower, kask, oraz niezbędne ochraniacze. W zawodach mogą wziąć udział osoby sprawne fizycznie, którym stan zdrowia pozwala na uprawianie wszelkiego rodzaju sportów.

Osoby poniżej 14 lat mogą wziąć udział w zawodach wyłącznie za pisemna zgodą rodziców, lub opiekunów prawnych oraz pod ich osobistą opieką w dniu zawodów.

Osoby poniżej 18 lat mogą wziąć udział w zawodach wyłącznie za pisemna zgodą rodziców, lub opiekunów prawnych.

Warunkiem udziału w zawodach jest uiszczenie opłaty wpisowego wysokości 15 zł. w dniu zawodów w biurze zawodów.

Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w. zawodach. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia. Zapoznałem się z formułą i trasą zawodów. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zawodach. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych. Nie jestem pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zawodach.

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

7. Zastrzeżenia

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przesunięcia terminu przeprowadzenia zawodów, bez podania przyczyny. Jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora związane z odwołaniem lub przesunięciem terminu zawodów są wykluczone. Organizator zapewnia w czasie zawodów obecność odpowiednich służb medycznych i ratowniczych dbających o bezpieczeństwo uczestników zawodów. Organizator nie zapewnia uczestnikom zawodów dojazdu ani noclegów.

8. Nagrody

Nagrody zostaną przyznane przez komisję sędziowską zawodów. W dwóch kategoriach: BMX - rowery o kołach 20” z podziałem na Pro i Amator MTB - rowery o kołach 24” i 26”

BMX Skatepark 3 nagrody - miejsca 1, 2 i 3 – Pro BMX Skatepark 3 nagrody - miejsca 1, 2 i 3 – Amator

MTB Skatepark 3 nagrody - miejsca 1, 2 i 3

9. Klasyfikacja generalna i punktacja

Rozgrywane zawody stanowią cykl imprez sportowych z których każda zaliczana jest do klasyfikacji generalnej Pucharu Polski Freestyle BMX&MTB

Punkty przydzielane są wg. Zajętych miejsc.